SparkSpot BV hecht belang aan de privacy van de gebruiker. Deze privacyverklaring beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de website beschikbaar op het adres www.info.sparkspot.be of www.sparkspot.be (hierna: de “Website”). 

1. Verwerkingsverantwoordelijke 

SparkSpot (adres zetel: Garenmarkt 31, 8000 Brugge; BTW/ KBO nr. BE 1003.997.708) (hierna: SparkSpot) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via de Website. 

2. Welke gegevens en waarom? 

De meeste informatie op de Website is beschikbaar zonder dat de gebruiker persoonlijke gegevens moet verstrekken. Wel is het mogelijk dat de gebruiker in bepaalde gevallen (o.m. via het contactformulier) om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt enkel gebruikt in het kader van de opvolging van het contactformulier en het klantenbeheer van SparkSpot. Ook kan de gebruiker zich via de Website inschrijven op de nieuwsbrief van SparkSpot of andere vormen van direct marketing. De gebruiker kan zich echter steeds kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. 

SparkSpot kan, op basis van cookies en andere technologieën, anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, onder meer m.b.t. browser type of IP-adres, het besturingsprogramma van de gebruiker of de domeinnaam van de website via dewelke de gebruiker onderhavige website bereikt, of waarlangs de gebruiker die verlaat. Dit maakt het SparkSpot mogelijk de permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Meer informatie over cookies, kan u vinden op volgende websites: 

3. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt door SparkSpot, haar medewerkers en eventuele dienstverleners. Deze personen worden onderworpen aan (contractuele) verplichtingen opdat zij de persoonsgegevens enkel voor de vooropgestelde doeleinden verwerken en voldoende waarborgen bieden ter bescherming van uw persoonsgegevens, ook indien één van die dienstverleners zich buiten de Europese Unie zou bevinden. 

In ieder geval stelt SparkSpot uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.

4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

SparkSpot zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de vooropgestelde doeleinden te bereiken.

5. De rechten van de gebruiker 

U hebt het recht op toegang en inzage, verbetering (rectificatie), verwijdering (wissing) en meeneembaarheid van uw persoonsgegevens. 

Daarnaast hebt u in bepaalde gevallen ook recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en kan u bezwaar formuleren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang van SparkSpot. 

Als de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, kan deze toestemming op elk moment worden ingetrokken. 

Bovenvermelde rechten kan u uitoefenen door een e-mail te richten aan info@sparkspot.be of per post naar SparkSpot (Garenmarkt 31, 8000 Brugge) of via de formulieren op de website. 

Meer informatie vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/privacy/wat-zijn-mijn-rechten), bij wie u ook een klacht kan indienen gebruikmakend van volgende contactgegevens: 

Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
T: +32 [0]2 274 48 00 
contact@apd-gba.be 

6. Update privacyverklaring 

SparkSpot kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De laatste versie kan steeds geconsulteerd worden via de Website.

Spark-Host
worden?
Samen maken we het beste van je beschikbare parkeermogelijkheden.

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Belgische Kust